Biznes

interesujące artykuły tematyczne

rp_finanse7.jpg
Styczeń - 15 - 2016
Komentowanie nie jest możliwe

Istotnym elementem leninowskiej teorii imperializmu jest sformułowanie prawa nierównomiernego rozwoju gospodarczego. Analizując ekonomiczne i polityczno-militarne własności nowej fazy kapitalizmu W. Lenin podkreślał, że „w ustroju kapitalistycznym niemożliwe jest równomierne tempo rozwoju ekonomicznego poszczególnych działów gospodarki i poszczególnych państw Nierównomierność rozwoju ekonomicznego i politycznego — oto bezwzględne prawo kapitalizmu”. W pracy Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu W. Lenin pisał, iż „nierównomierność i skoki w rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw, poszczególnych gałęzi przemysłu, poszczególnych krajów są w warunkach kapitalizmu nieuniknione”49. W Programie wojennym rewolucji proletariackiej podkreślał, że „rozwój kapitalizmu w różnych krajach odbywa się nadzwyczaj nierównomiernie. Nie może zresztą być inaczej w warunkach produkcji  [ Read More ]

rp_gospodarka29.jpg
Grudzień - 3 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe

Zasady przeprowadzania wywiadu oraz wzór kwestionariusza określają przepisy wykonawcze do ustawy. „A” razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez osobę lub rodzinę ubiegającą się o pomoc a rzeczywistą sytuacją majątkową, kierownik ośrodka pomocy społecznej na wniosek pracownika socjalnego może odmówić przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Pracownik przeprowadzający wywiad rodzinny (środowiskowy) może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Świadczenia z pomocy społecznej przysługują od daty złożenia wniosku przez osobę ubiegającą się o pomoc, chyba że odrębne przepisy o pomocy społecznej stanowią inaczej lub są związane ze stratą wynikłą  [ Read More ]

rp_finanse11.jpg
Grudzień - 3 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe

Zakupiony w lutym 1943 r. przez generała Grovesa obszar pod budowę tych obiektów stanowił 500 tyś. akrów (ponad 202 tyś. ha). Z uwagi na bezpieczeństwo Site W musiał być zlokalizowany z dala od wszystkich dróg, linii kolejowych, obiektów mieszkalnych itp., a jednocześnie blisko źródła energii elektrycznej (100 MW) oraz obfitego źródła wody (ok. 100 m3/min) niezbędnej do chłodzenia reaktorów. Z pobliskich miejscowości Hanford, White Bluffs oraz Richland ewakuowano wcześniej 1500 mieszkańców. Budowę reaktorów z moderatorem grafitowym o znacznej mocy (rzędu 250 MW mocy cieplnej) oraz zakładów chemicznych powierzono firmie Du Pont de Nemours. Dzięki Grovesowi, który wielokrotnie odwoływał się do  [ Read More ]

rp_biznesy.jpg
Grudzień - 3 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe

Spawalność jest jedną z wielu cech materiałów konstrukcyjnych (podobnie jak np. plastyczność, lejność, hartowność, skrawalność, odporność na korozję), które warunkują ich przydatność do realizacji stawianych zadań lub danego procesu technologicznego. Szersze pojęcie – spajalność – obejmuje także podatność na zgrzewanie i lutowanie. Ze spawalnością jest związane pojęcie wrażliwości na spawanie, które wyraża reakcję metalu na procesy wywołane określonymi warunkami spawania. Spawalność można określić jako zespół cech charakteryzujących przydatność i podatność określonego materiału na spawanie wykonane przyjętymi metodami i z zastosowaniem takich środków postępowania, w wyniku których powinno się uzyskać połączenie o wymaganych właściwościach (np. fizycznych, chemicznych, mechanicznych, eksploatacyjnych). Czynniki wpływające  [ Read More ]

rp_praca4.jpg
Grudzień - 3 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe

Zwiększona ilość w niestopowych stalach konstrukcyjnych takich pierwiastków jak miedź, chrom, fosfor i nikiel w istotnym stopniu zwiększa ich odporność na korozję atmosferyczną. Takie wieloskładnikowe stale, nazywane trudno rdzewiejącymi, w określonym środowisku atmosferycznym mogą być stosowane bez powłok, gdyż po dłuższym oddziaływaniu atmosfery na powierzchni powstaje zwarta warstewka ochronna produktów korozji hamująca przebieg dalszego procesu rdzewienia. Stale te, do których zaliczamy gatunki S235JOW, S235J2W, S355JOW, S355J2W, S355K2W oraz S355JOWP i S355J2WP (ze zwiększoną zawartością fosforu), są wytwarzane zgodnie z norma PN-EN 10025-5:2005. Ich właściwości mechaniczne są takie same jak stali niestopowych konstrukcyjnych (bez liter W i P) ujętych w normie  [ Read More ]

rp_finanse33.jpg
Grudzień - 3 - 2015
Komentowanie nie jest możliwe

Postępowanie w sprawie świadczeń wszczyna się na wniosek zainteresowanego, który staje się stroną postępowania. Postępowanie jest wolne od opłat, a koszty postępowania pokrywa organ prowadzący postępowanie. Ciężar dowodu obciąża stronę postępowania zainteresowaną w przyznaniu świadczenia. Dla postępowania dowodowego w sprawach o świadczenia, charakterystyczny jest wymóg dowodów na piśmie. Są nimi różnego typu dokumenty, jak zaświadczenia, zwłaszcza wystawiane przez zakład pracy, orzeczenia publicznych zakładów opieki zdrowotnej, orzeczenia komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia oraz oświadczenia zainteresowanego. Oświadczenia zainteresowanego składane na piśmie są stosowane jako dowód na brak występowania określonej okoliczności, np. brak posiadania dochodu i zarobku, zatrudnienia lub stwierdzenia okoliczności,  [ Read More ]